News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo


 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI. WYDZIAŁ LEKARSKI

 

Wenancjusz Domagała

 

 

Tom I

Wydanie trzecie, zmienione i poprawione

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016

 


ISBN 978-83-7676-241-8


Cena

t. I: 160 zł brutto

t. I-II: 320 zł brutto

 

Informacje dotyczące sprzedaży  ( kliknij tutaj )

 

Dystrybucja:
PAU, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.pau.krakow.pl


 

Przedmowa do III wydania

 

[…] W ciągu kilku lat, które minęły od II wydania Patologii, rewolucja w biologii i medycynie oraz w patologii nabrała przyspieszenia. Biologia molekularna zmienia oblicze medycyny w ogóle i patologii w szczególności. Rozwijająca się w szybkim tempie patologia molekularna w dobie powszechnego zrozumienia znaczenia medycyny opartej na faktach wykreowała sytuację, w której od patologa wymaga się nie tylko sformułowania rozpoznania np. nowotworu i analizy czynników prognostycznych, ale przede wszystkim analizy czynników predykcyjnych. W tej sytuacji, chociaż analiza mikroskopowa (histopatologia) stanowi swego rodzaju holistyczną interpretację ekspresji genów, wprowadzane na coraz większą skalę leczenie celowane nowotworów (skierowane na cele molekularne) wymaga precyzyjnej oceny czynników predykcyjnych na poziomie immunohistochemicznym i/lub molekularnym. Metody biologii molekularnej stosowane w tym celu zostały znacznie uproszczone, a stosowane testy tanieją. Postęp wiedzy na temat podłoża molekularno-genetycznego chorób spowodował znaczne zmiany w klasyfikacjach patomorfologicznych niektórych nowotworów i opracowanie nowych klasyfikacji. Pojawiły się jednostki chorobowe zdefiniowane genetycznie, a nie narządowo czy morfologicznie (np. NUT carcinoma lub białaczki z odpowiednimi translokacjami). Wymienione wyżej procesy, jak również wyczerpanie nakładu II wydania Patologii, wpłynęły na decyzję o przygotowaniu obecnego III wydania.

 

W obecnym wydaniu Patologii wprowadzono szereg zmian i uzupełnień związanych z postępem w patomorfologii (patologii) i w naukach medycznych w ciągu ostatnich kilku lat. Wykorzystano najnowsze piśmiennictwo naukowe (do 2016 r. włącznie) dotyczące wyżej wymienionych i innych zagadnień. W rozdz. Nowotwory m.in. szczegółowo omówiono komórki macierzyste nowotworów, biologiczne cechy nowotworów złośliwych i niektóre nowe aspekty ich patogenezy. W osobnym paragrafie omówiono zagadnienia patologii predykcyjnej, celowanej terapii i molekularnej klasyfikacji nowotworów. Przedstawione i omówione zostały najnowsze klasyfikacje nowotworów: klasyfikacje WHO raków płuc (2015), nowotworów serca (2015), chłoniaków (2016), nowotworów tkanek miękkich (2013) oraz klasyfikacja nowotworów i malformacji naczyniowych (ISSVA, 2014). Omówiono nie tylko klasyfikacje mikroskopowe nowotworów, ale również ostatnio sformułowane klasyfikacje molekularne (np. raka jelita grubego czy raka sutka), a także nowe mikroskopowe kryteria diagnostyczne wprowadzone w innych jednostkach chorobowych. W innych rozdziałach m.in. omówiono współczesne poglądy na temat starzenia się komórek i organizmu, a także dodano opis epidemiologii, patomorfologii i objawów klinicznych choroby wirusowej Ebola. Tam, gdzie to potrzebne, dodano informacje na temat markerów immunohistochemicznych i molekularnych istotnych we współczesnej diagnostyce patomorfologicznej (fragmenty tekstu na żółtym tle). W obecnym wydaniu zrezygnowano z rozdziału poświęconego chorobom uwarunkowanym genetycznie, gdyż choroby te oraz zespoły są szczegółowo opisane w specjalistycznych podręcznikach genetyki klinicznej. […]

 

O przyczynach, objawach (na poziomie morfologicznym, immunohistochemicznym i molekularnym) i klinicznych skutkach choroby traktuje niniejsza monografia. Oddajemy Czytelnikom obecne III wydanie Patologii w nadziei, że pozwoli im zapoznać się ze współczesnym stanem wiedzy dotyczącym patologii (patomorfologii), a studentom medycyny lub nauk pokrewnych dostarczy odpowiedzi na pytania związane z patogenezą, morfologią i kliniką omawianych zmian i jednostek chorobowych.

 

Nazwy jednostek chorobowych podano w językach polskim i łacińskim. Tam, gdzie to potrzebne – ponieważ nie ma odpowiednika w języku polskim lub nazwa angielska jest często stosowana zarówno w piśmiennictwie medycznym, jak i w codziennej praktyce – również w języku angielskim (poprzedzone skrótem „ang.”).


O tomie II - kliknij tutaj


 

Spis treści tomu I

Jerzy Stachura
1. USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI

 

Wenancjusz Domagała, Jerzy Stachura
2. PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE

 

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała
3. OGÓLNE ZABURZENIA KRĄŻENIA

 

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała
4. ZAPALENIA

 

Wenancjusz Domagała, Jerzy Stachura
5. REGENERACJA TKANEK I GOJENIE RAN

 

Marek Zembala, Jerzy Stachura
6. IMMUNOPATOLOGIA

 

Wenancjusz Domagała
7. NOWOTWORY

 

Wenancjusz Domagała
8. CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE

 

Wenancjusz Domagała
9. PATOLOGIA ŚRODOWISKOWA I STANU ODŻYWIENIA

 

Wenancjusz Domagała
10. CHOROBY DZIECI

 

Jerzy Stachura
11. CHOROBY NACZYŃ

 

Wiesław Frasik, Jerzy Stachura
12. CHOROBY SERCA

 

Maria Chosia, Wenancjusz Domagała
13. HEMATOPATOLOGIA I

 

Janusz Ryś, Wenancjusz Domagała
14. NOWOTWORY TKANEK MIĘKKICH

 

Bolesław Papla, Jerzy Stachura
15. NIENOWOTWOROWE CHOROBY PŁUC I OPŁUCNEJ

 

Renata Langfort
16. NOWOTWORY PŁUC, OPŁUCNEJ I ŚRÓDPIERSIA