Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

20.06.2015
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2014/2015
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU
8. Wykład: prof. Barbara Płytycz, Nowe oblicze immunologii
9. Zamknięcie posiedzenia

 

 

W dniu 20 czerwca 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie PAU, na którym dokonano wyboru nowych członków PAU oraz nowych władz PAU na trzyletnią kadencję.

Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się – zgodnie z wymogiem Statutu PAU i zwyczajem – Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU. Na prawach gości w Posiedzeniu uczestniczyli: Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych PAN prof. Zbigniew Kruszewski, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego prof.  Jeżabek, Pełnomocnik Rektora do spraw Collegium Medicum UJ prof. Jerzy Wordliczka i inni.

Po powitaniu gości przez prezesa PAU odbyło się uroczyste wręczenie dorocznej Nagrody im. Tadeusza Browicza, przyznawanej przez Radę PAU na wniosek Wydziału V oraz Nagrody im. Mariana Mięsowicza,  przyznawanej co dwa lata przez Radę PAU na wniosek Wydziału III, a także dyplomów wyróżniających autorów i wydawców podręczników szkolnych, przyznawanych przez Radę PAU na wniosek Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. [zob.: wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza, wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza, wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego]

Z kolei sekretarz generalny PAU przedstawił sprawozdanie z czynności PAU za okres 2014/2015. Jego tekst z załącznikami, tworzącymi z nim integralną całość, ukaże się w „Roczniku PAU 2014/2015”.

Nastąpiło ogłoszenie przez przewodniczącego jednej z dwóch Komisji Skrutacyjnych prof. Józefa Dulaka wyników głosowania nad wyborem nowych członków PAU.

Oto ich lista: W Wydziale I: członkiem czynnym został prof. Jan Ostrowski, a członkami korespondentami prof. prof. Wojciech Bałus, Mirosława Hanusiewicz-Lavallée, Kazimierz Korus, Marek Stachowski i Antoni Ziemba; w Wydziale II na członka czynnego został wybrany ks. prof. Michał Heller, a na członków korespondentów prof. prof. Sylwester Czopek, Wojciech Iwańczak i Jerzy Zajadło; w Wydziale III członkiem korespondentem został prof. Stanisław Kwapień; w Wydziale IV na członków korespondentów wybrano prof. Ewę Wandę Roniewicz i prof. Gregorza Węgrzyna; w Wydziale V na członka czynnego wybrano prof. Stanisława Moskalewskiego; w Wydziale VI członkami czynnymi zostali prof. prof. Tadeusz Boruta, Julia Hartwig, Krzysztof Ingarden i Ryszard Krynicki. Nadto wybrano trzech członków zagranicznych, których nazwiska podamy po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Prezydenta RP.

Przewodniczący drugiej Komisji Skrutacyjnej, prof. Andrzej Pilc, przedstawił wyniki głosowania nad wyborem nowych władz PAU.

Skład nowego Zarządu PAU przedstawia się następująco: na prezesa wybrano ponownie prof. Andrzeja Białasa, na wiceprezesów ponownie  prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego (z Warszawy) oraz prof. Andrzeja Borowskiego; na sekretarza generalnego  prof. Szczepana Bilińskiego, a na delegata Walnego Zgromadzenia prof. Jerzego Wyrozumskiego. Z wyjątkiem delegata pozostałe władze podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta RP.

Wykład prof. Barbary Płytycz Nowe oblicze immunologii zakończył Posiedzenie.

 

IMG_5633
IMG_5661
IMG_5659
IMG_5675
IMG_5674
IMG_5669
IMG_5671
IMG_5676
IMG_5679
IMG_5682
IMG_5683
IMG_5685
IMG_5686
IMG_5673
IMG_5688
IMG_5695
IMG_5696
IMG_5704
IMG_5708
IMG_5712
IMG_5715
IMG_5718
IMG_5721
IMG_5723