Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

Pobierz ogłoszenie w pliku pdf

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

RADA NAUKOWA ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA
POMOCNICZEJ JEDNOSTKI NAUKOWEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ:

 
ARCHIWUM NAUKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

 

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej Archiwum Nauki PAN i PAU) Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU powołała Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2021 roku.

 

Konkurs składa się z trzech etapów obejmujących:
1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;
2. ocenę merytoryczną spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów;
3. rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą wiedzę i predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

I. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 4 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej: Regulaminu Konkursu), czyli osoba która posiada:
1) wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczaniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
2) co najmniej stopień naukowy doktora;
3) co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy w polskich instytucjach naukowych lub stopień doktora habilitowanego;
4) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w polskiej instytucji naukowej;
5) udokumentowaną znajomość języka angielskiego (na poziomie zaawanso¬wanym w mowie i piśmie), znajomość innych języków obcych może być dodatkowym atutem;
6) biegłą znajomość języka polskiego;
7) pełną dyspozycyjność pracy na cały etat.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) koncepcję funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU określającą cele i priorytety rozwojowe oraz sposoby ich realizacji, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
2) dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe uniwersyteckie w postaci dyplomu magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub potwierdzające wykształcenie wyższe uniwersyteckie z udokumentowanym doświadczeniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
3) informacje o dotychczasowym przebiegu pracy naukowej i zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym;
4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających stopień naukowy;
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających znajomość języka angielskiego;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm.);
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu.

 

III. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 21 września 2020 roku.

 

IV. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa pkt II niniejszego Ogłoszenia i w § 4 Regulaminu Konkursu wraz z adresem do doręczeń, należy składać w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU” w okresie od 18 sierpnia 2020 roku do dnia 21 września 2020 roku, godz. 14:00.

 

V. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

 

VI. Oferty konkursowe rejestrowane będą przez zapisanie: daty i godziny złożenia oraz nadanie numeru wynikającego z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na kopercie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data stempla pocztowego.

 

VII. Kandydat na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego oraz do drugiego etapu Konkursu w przypadku, gdy:
1) ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub
3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu.

 

VIII. Komisja Konkursowa po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne przygotowuje ocenę kandydatur. Kluczowe znaczenie w ocenie kandydata ma przedstawiona koncepcja funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU.

 

IX. Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej 3 (trzech) członków, który będzie zatwierdzany przez Radę Naukową.

 

X. Wyniki Konkursu będą niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU, PAN oraz PAU i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU.

 

XI. O dokonaniu wyboru zatwierdzony Kandydat zostanie zawiadomiony  pisemnie na adres do doręczeń wskazany w ofercie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Archiwum Nauki PAN i PAU dostępne są na stronie internetowej: www.archiwumnauki.pan.pl oraz w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, ul. Św. Jana 26

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 4 sierpnia 2020 roku.