pkhn

 

 

Sposób recenzowania artykułów i formularz recenzji

 

 

Każdy artykuł poddany zostanie ocenie dwóch recenzentów zewnętrznych, niezależnych od Redakcji, których Redakcja nie poinformuje o tożsamości autora (autorów) danego tekstu.

Na podstawie opinii recenzentów artykuł może zostać zaakceptowany do druku bez zmian, warunkowo przyjęty ze wskazaniem niezbędnych poprawek, skrótów lub uzupełnień, jakich powinien dokonać autor, albo odrzucony.

 

 


 

RECENZJA WYDAWNICZA - formularz

 

(formularz w pliku PDF; DOC)

DANE PERSONALNE RECENZENTA

RECENZJA WYDAWNICZA

 

Oświadczam, że Redakcja czasopisma Opinie Edukacyjne PAU nie zapoznała mnie z personaliami autora/autorów recenzowanego tekstu.

Oświadczam, że Redakcja nie zapoznała mnie także z personaliami drugiego Recenzenta artykułu.

Gdyby przypadkiem okazało się, że na podstawie treści artykułu lub innych przesłanek nabrałem/łam uzasadnionego przeświadczenia co do tożsamości autora, deklaruję, że pomiędzy nami nie występuje żaden konflikt interesów, ani w postaci bezpośrednich relacji osobistych, ani relacji podległości zawodowej, ani bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat.


Tekst został złożony do recenzji dnia ………………… w postaci ……………………………


Po przestudiowaniu przedłożonego tekstu:

(tytuł) …………………………………………………………………………………………

(liczba stron) ………………… (ilość znaków) …………………………………………

akceptuję go do druku bez zastrzeżeń TAK NIE

Jeśli NIE, to uważam jego publikację za dopuszczalną pod warunkiem (proszę właściwe zakreślić):

przeredagowania skrócenia rozszerzenia uzupełnienia bibliografii inne (załączam)


Nie uważam za wskazane publikowanie utworu w jego obecnej formie.

UZASADNIENIE

Artykuł spełnia kryteria w stopniu wybitnym wysokim zadowalającym niezadowalającym
Oryginalność        
Podjęcie istotnego zagadnienia badawczego        
Odpowiada wymogom kompozycji        
Wykorzystuje literaturę przedmiotu        


Nie nosi możliwych do wykrycia znamion pracy niesamodzielnej w rozumieniu prawa autorskiego.

Budzi wątpliwości zakres nieuzasadnionych zapożyczeń z prac cudzych (należy wskazać miejsca).

Szczegółowy wykaz zalecanych zmian (w przypadku warunkowego dopuszczenia do druku) – załącznik

Inne uwagi Recenzenta ………… ( - nie zgłaszam - ) ……………………………………… – załącznik


Zgadzam się, by moje nazwisko znalazło się na publikowanej liście recenzentów współpracujących z Redakcją Opinii Edukacyjnych PAU

DATA ... PODPIS ...


Liczba załączników ………………………………