pkhn

 

 

Instrukcja dla autorów

(instrukcja dla autorów w pliku PDF; DOC)

 

Rodzaje prac naukowych publikowanych przez czasopismo


1. Artykuły oryginalne

Artykuł oryginalny w języku polskim

Artykuł powinien być poświęcony tematyce edukacyjnej, w tym przede wszystkim: teorii budowy i praktyce tworzenia podręczników szkolnych, relacjom pomiędzy Podstawą programową a podręcznikami, zasadom oceniania i recenzowania podręczników, użyteczności innych narzędzi edukacyjnych uzupełniających (zastępujących) podręczniki. Problem może zostać przedstawiony w ujęciu historycznym, aktualnym lub w odniesieniu do perspektyw wprowadzania do edukacji nowych mediów, zastępujących lub uzupełniających klasyczne podręczniki. Artykuł może być także poświęcony badaniom empirycznym nad percepcją podręczników i innych środków dydaktycznych, nad wpływem obudowy dydaktycznej lub komunikatywności warstwy słowno-tekstowej na procesy nauczania-uczenia się itp.

Do takiej kategorii może być zaliczony przez Redakcję także obszerny artykuł, w którym zostaje dokonany przegląd i analityczne porównanie wielu (minimum pięciu różnych, niestanowiących jednej serii wydawniczej) podręczników z odniesieniem do teorii dydaktycznej danej dziedziny nauczania, pod warunkiem że sformułowane zostaną wnioski o znaczeniu ogólniejszym. Podręczniki w takim ujęciu powinny stanowić bazę materiałową do badań i pogłębionej refleksji.

Artykuł w języku polskim powinien być zaopatrzony w półstronicowe streszczenie przeznaczone do tłumaczenia na język angielski oraz krótką informację o autorze, spośród których podstawową i niezbędną jest afiliacja uważana przez autora za najwłaściwszą.

Prosimy także o podanie listy słów kluczowych.

Artykuł może mieć objętość od pół do półtora arkusza standardowego (nie mniej niż około 20 000 znaków wraz ze spacjami, aż do około 54 000 znaków wraz ze spacjami).

Każdy artykuł poddany zostanie ocenie dwóch recenzentów zewnętrznych, niezależnych od Redakcji, których Redakcja nie poinformuje o tożsamości autora (autorów) danego tekstu.

Na podstawie opinii recenzentów artykuł może zostać zaakceptowany do druku bez zmian, warunkowo przyjęty ze wskazaniem niezbędnych poprawek, skrótów lub uzupełnień, jakich powinien dokonać autor, albo odrzucony.

W przypadku zalecenia drobnych poprawek natury redakcyjnej (kompozycyjnych, stylistycznych, językowych) Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania samodzielnych ingerencji w tekst.

Teksty artykułów, po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz złożeniu, będą przedstawiane autorom w celu przeprowadzenia korekty i ostatecznego zaakceptowania tekstu do druku. Jeśli zmiany redakcyjne będą w stosunku do wersji pierwotnej poważne (ponad 20%), autor będzie zobowiązany do akceptacji ostatecznego kształtu swojego utworu w postaci deklaracji na piśmie.

Dopuszczamy także publikację artykułów w jednym z języków kongresowych.

 

2. Artykuły recenzyjne

Artykuł recenzyjny to ocena całej serii wydawniczej lub grupy kilku podręczników do jednego przedmiotu, w którym recenzent poprzestaje jednak na bogato udokumentowanym zaopiniowaniu przestudiowanych publikacji i nie tworzy na tej podstawie szerszych uogólnień. Zasadnicza objętość takiego opracowania wynosi do pół arkusza (ok. 20 000 znaków ze spacjami).

 

3. Recenzje

Recenzja to tekst dotyczący jednego podręcznika lub części podręcznika, lub pewnego wybranego aspektu – na przykład oceny warstwy ikonograficznej. Objętość to 5–6 stron (ok. 10 000 znaków ze spacjami).

 

4. Sprawozdania i kroniki

W uzasadnionych przypadkach redakcja przyjmie do druku tekst informujący o ważnych wydarzeniach (konferencjach na tematy edukacyjne, programach badawczych, posiedzeniach międzynarodowych komisji podręcznikowych). Objętość tekstu do 6 000 znaków.


Zalecenia dotyczące edycji tekstu

Uprzejmie prosimy autorów o składanie tekstów w postaci wydruku (jeden egzemplarz) oraz w zapisie elektronicznym w formacie rtf (preferowany), doc lub docx. Jako nośnik pliku może zostać użyty dysk CD lub inny o podobnych parametrach, dyskietka 3,5 cala o pojemność 1,44 MB, lub inny nośnik, z którego w przypadku osobistego dostarczenia tekstu Wydawnictwo będzie mogło przenieść plik bezpośrednio do swoich zasobów. W ostateczności plik może być przesłany pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z wyraźnym zaznaczeniem w e-mailu, do jakiej publikacji jest przeznaczony. W razie zamiaru ilustrowania artykułu należy co do szczegółów technicznych osobno porozumieć się z Wydawnictwem.


DEKLARACJA AUTORA

 

Oświadczam, że mój utwór zatytułowany ……………………………………………………………………………………… w wersji zatwierdzonej do druku (z dnia ………………… podać liczbę stron testu złożonego ………… ) jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które naruszałyby prawa osób trzecich, a moje prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w jakikolwiek sposób.
Oświadczam, że w pracy nad utworem nie uczestniczyły żadne osoby trzecie, których wkład twórczy nie zostałby podany do wiadomości Wydawnictwa PAU i zasygnalizowany w tekście.


W przypadku współautorstwa:

Oświadczamy, że w pracy nad tekstem powyższym braliśmy udział solidarnie, nasz wkład twórczy uznajemy za równy i wspólnie ponosimy odpowiedzialność za całość artykułu (recenzji).

 

DATA PODPIS / PODPISY