fq

 


 

Lista recenzentów 2014

 

  • dr hab. Piotr Gębica
  • prof. dr Kazimierz Klimek
  • dr hab. Włodzimierz Margielewski
  • prof. dr Leszek Starkel

 

 

Formularz recenzji

 

[.docx]

[.pdf]

 

 

 

Redakcja Folia Quaternaria zakłada stosowanie w recenzowaniu publikacji niżej podanych wytycznych, które zostały opracowane m.in. na podstawie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w 2011 roku.

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w Folia Quaternaria

 

1. Każda publikacja jest oceniana przez co najmniej dwóch kompetentnych i niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora.

2. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może wynikać z bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne) lub zawodowych (przełożony, podwładny) recenzenta i autora. Recenzja nie powinna być wykonana przez recenzenta, który w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nawiązał bezpośrednią współpracę naukową z autorem.

3. Recenzja przygotowana jest w formie pisemnej i musi zakończyć się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia lub odrzucenia artykułu do publikacji.

4. W przypadku otrzymania negatywnej recenzji powołuje się dodatkowego recenzenta.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane, natomiast raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


The editorial board of Folia Quaternaria uses the following guidelines for reviewers. These recommendations are based on the booklet “Good practice in procedures of reviewing in science” published by the Polish Ministry of Science and Higher Education in 2011.

 

Guidelines for reviewers of potential articles submitted to Folia Quaternaria

 

1. Each publication is evaluated by at least two competent and independent reviewers.

2. All reviewers must declare that they do not have a conflict of interest meaning that no direct personal or professional relationship exists between them and the author(s). Besides, the reviewer should not agree to review a paper if she/he have established a direct scientific collaboration with the author(s) two years prior to the invitation from the Editor.

3. The review must be prepared as a written report that must be completed with a clear indication of the acceptance or rejection of the article under question.

4. An additional reviewer is usually invited to participate in the process if a negative review is provided by the first reviewer.

5. The identity of the reviewers of each publication/volumes will not be disclosed. However, once a year the journal publishes the list of collaborating reviewers.