Zasady recenzowania, formularz recenzji

 

 

Każdy artykuł zgłoszony do rocznika „Folia Historiae Artium” zostaje przekazany do recenzji dwóm niezależnym recenzentom z zachowaniem następujących zasad:

  • anonimowości (tzw. procedura double-blind review)
  • braku konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentami

 

Przez konflikt interesów rozumie się występowanie pomiędzy autorem a recenzentem relacji podległości zawodowej, bezpośredniej relacji osobistej (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt) oraz fakt bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną. W przypadku wyraźnie rozbieżnych opinii o recenzowanym tekście Redakcja może przekazać go do oceny trzeciemu recenzentowi.

Na podstawie recenzji artykuł może zostać: zaakceptowany do druku bez zmian; przyjęty pod warunkiem wykonania poprawek wskazanych przez recenzentów lub odrzucony. Recenzje oraz decyzja Redakcji są przekazywane autorowi w formie pisemnej.

 

Formularz recenzji

[ .doc ]     [ .pdf ]