Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Filologii Klasycznej PAU

 

Przewodniczący Kazimierz Korus
Zastępcy przewodniczącego Joachim Śliwa
  Marek Wilczyński
Sekretarz Krzysztof Pawłowski

 

Działalność Komisji ma charakter integrujący przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, którzy interesują się szeroko pojmowaną problematyką grecko-rzymskiego antyku oraz jego recepcją w kulturze średniowiecznej i nowożytnej Europy. Skupia bowiem hellenistów i latynistów zarówno specjalności historyczno-literackiej, jak i językoznawczej (językoznawstwo klasyczne): bizantynistów, neolatynistów, historyków starożytności, historyków kultury i filozofii antycznej, patrystów, archeologów, numizmatyków, specjalistów prawa antycznego, zwłaszcza rzymskiego, oraz badaczy recepcji antyku w kulturze i literaturze europejskiej, zwłaszcza polskiej.

Komisja wydaje w cyklu rocznym „Prace”, jako zeszyty zbiorowe (redaktor Stanisław Stabryła). Z działalnością wydawniczą Komisji łączy się wspomniana już seria PAU „Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej” (redaktor Stanisław Stabryła). Począwszy od 2012 r., Komisja wydaje pismo „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”, przejęte od Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod redakcją: Józef Korpanty (red. nacz.), Antoni Bobrowski (sekr. red.), Kazimierz Korus, Maciej Salamon, Stanisław Stabryła, Joachim Śliwa.

Przejdź do strony internetowej: „Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr Jerzy Danielewicz
Prof. dr Juliusz Domański
Prof. dr Józef Korpanty
Prof. dr Kazimierz Korus
Prof. dr Maria Maślanka-Soro
Prof. dr Henryk Podbielski
Prof. dr Stanisław Stabryła
Prof. dr Władysław Stróżewski
Prof. dr Roman Zawadzki
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Tadeusz Aleksandrowicz
Ks. dr hab. Arkadiusz Baron
Prof. dr Michał Bednarski
Dr hab. Krzysztof Bielawski
Dr hab. Antoni Bobrowski
Dr hab. Jarosław Bodzek
Dr hab. Dariusz Brodka
Dr hab. Józef Budzyński
Dr Michał Bzinkowski
Dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Dr Michał Czerenkiewicz
Prof. dr Edward Dąbrowa
Prof. dr hab. Janusz Gruchała
Dr hab. Marek Hermann
Dr Agnieszka Heszen
Dr hab. Joanna Janik
Dr Aneta Kliszcz
Dr hab. Joanna Komorowska
Prof. dr Aleksander Krawczuk
Prof. dr Ryszard Legutko
Prof. dr Adam Łukaszewicz
Dr hab. Iwona Milewska
Prof. dr Janusz A. Ostrowski
Dr hab. Monika Ożóg
Prof. dr Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr Krzysztof Pawłowski
Ks. prof. dr Henryk Pietras S.I.
Dr Czesława Pirożyńska
Prof. dr hab. Tomasz Polański
Dr Michał Rzepiela
Prof. dr Bruce MacQueen
Prof. dr Maciej Salamon
Dr hab. Sławomir Sprawski
Prof. dr Jerzy Styka
Prof. dr Marian Szarmach
Prof. dr Joachim Śliwa
Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski
Prof. dr Marek Wilczyński
Dr hab. Hubert Wolanin
Mgr Paweł Zawora-Skabiczewski
Dr hab. Leszek Zinkow
     
     

 

 

Komisja Historii Sztuki PAU

 

Przewodniczący Adam Małkiewicz
Zastępca przewodniczącego Marek Walczak
Sekretarze Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Wojciech Walanus

 

Prezentowana na posiedzeniach Komisji tematyka badawcza dotyczy sztuki polskiej i europejskiej od antyku po czasy najnowsze. W wystąpieniach wymagana jest zarówno solidna baza metodologiczna, jak i pogłębione przedstawienie tematu oparte na wyczerpującej literaturze przedmiotu. Referaty naukowe często są wygłaszane przez badaczy nienależących do Komisji, z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także z zagranicy. Dużym powodzeniem cieszą się naukowe posiedzenia Komisji wśród młodych historyków sztuki.

Prezentowane prace w większości publikowane są w organie naukowym Komisji, roczniku „Folia Historiae Artium”, ukazującym się od roku 1964, od 1995 jako Seria Nowa. Redaktorem naukowym pisma jest prof. dr hab. Wojciech Bałus.

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Folia Historiae Artium”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Prof. dr Paul Crossley
Prof. dr hab. Marcin Fabiański
Prof. dr hab. Adam Małkiewicz
Prof. dr hab. Sergiusz Michalski
Prof. dr hab. Stanisław Mossakowski
Prof. dr hab. Jan Ostrowski
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. Antoni Ziemba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Maria Bernasikowa
Dr hab. Andrzej Betlej
Dr Beata Biedrońska-Słotowa
Dr hab. Albert Boesten-Stengel
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Mgr Krzysztof Czyżewski
Dr Paweł Dettloff
Dr Józef Grabski
Dr Piotr Grotowski
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Dr Samuel Gumiński
Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Dr Waldemar Komorowski
Prof. dr hab. Piotr Krasny
Dr hab. Mirosław Piotr Kruk
Dr hab. Kazimierz Kuczman
Dr hab. Michał Myśliński
Mgr Dariusz Nowacki
Dr hab. Paweł Pencakowski
Mgr Jerzy Petrus
Dr Magdalena Piwocka
Dr Katarzyna Płonka-Bałus
Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
Dr Józef Skrabski
Dr Sławomir Skrzyniarz
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka
Dr hab. Andrzej Szczerski
Dr Marcin Szyma
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr Wojciech Walanus
Dr hab. Marek Walczak
Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz
Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Dr hab. Andrzej Włodarek
Dr hab. Marek Zgórniak
Dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Mgr Jerzy Żmudziński
     
     

 

 

Komisja Neofilologiczna PAU

 

Przewodniczący Barbara Sosień
Wiceprzewodniczący Marta Gibińska-Marzec
Sekretarz Stanisław Jasionowicz

 

 

Komisja Neofilologiczna PAU powstała z inicjatywy Przemysława Mroczkowskiego. Formalnie została powołana w roku 1997. Niestety stan zdrowia profesora nie pozwolił mu na energiczne rozpoczęcie prac Komisji, tak więc pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się dopiero w listopadzie 1998 r. Prowadziła je Olga Dobijanka-Witczakowa, jako zastępca przewodniczącego Komisji, którym został Przemysław Mroczkowski. Sekretarzem został wtedy wybrany Stanisław Widłak. Pierwsze naukowe posiedzenie Komisji odbyło się już w grudniu 1998 r. Poświęcono je omówieniu Ogólnopolskiego Kongresu Neofilologicznego, który odbył się miesiąc wcześniej w Łodzi. Regularne posiedzenia Komisji z referatem i dyskusją rozpoczęto w styczniu 1999 r. Rok ten był również okresem, w którym wypracowano wspólny program działania, odpowiadający zainteresowaniom naukowym przedstawicieli różnych filologii, zarówno w aspekcie literaturoznawczym, jak i językoznawczym. Plonem pierwszego roku działalności naukowej Komisji Neofilologicznej był tom I „Prac Komisji Neofilologicznej PAU”, który ukazał się w roku 2000 i zawierał osiem artykułów. W następnych latach ukazywały się dość regularnie kolejne tomy, świadczące o stałej działalności naukowej Komisji. Zawierają one referaty wygłoszone przez stałych członków Komisji oraz licznych gości przychodzących na spotkania lub zapraszanych z kraju i zagranicy.

Od jesieni 1999 przewodniczącą Komisji została Olga Dobijanka-Witczakowa, która kierowała nią z energią i zapałem, poświęcając też dużo czasu na przygotowanie kolejnych tomów „Prac Komisji” aż do swej śmierci w 2006 r. Przewodnictwo Komisji zostało wówczas powierzone przez jej członków Stanisławowi Widłakowi, który wspólnie z wiceprzewodniczącą Martą Gibińską i sekretarz Barbarą Sosień, kierował organizacją spotkań i redakcją „Prac” do 2015 r., kiedy to choroba uniemożliwiła mu dalsze działanie. Jesienią 2015 r. na zebraniu wyborczym członkowie Komisji wybrali na przewodniczącą Barbarę Sosień, wiceprzewodniczącą została Marta Gibińska, a sekretarzem Ewa Łukaszyk.

Komisja skupia głównie naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posiedzenia naukowe mają zawsze charakter otwarty, a wszyscy obecni zapraszani są do wzięcia udziału w dyskusji.

 

Przejdź do strony "Prac Komisji Neofilologicznej PAU"


Commission on Modern Languages
Polish Academy of Arts and Sciences

 

The founding father of the Commission was Prof. Przemysław Mroczkowski who managed to formally register the Commission on Modern Languages in 1997 and gather first members. However, due to health problems, he was never able to chair the work of the Commission. The first meeting, the purpose of which was electing the board and organize the work, took place in November 1998 and was chaired by Olga Dobijanka-Witczakowa. Since December 1998 members of the Commission have gathered regularly once a month in the months October – June. During the meetings scholarly papers are presented and discussed. Once a year the papers are collected and published in a bulletin. The first issue of Papers of the Commission on Modern Languages, Polish Academy of Arts and Sciences appeared in 2000.

The first active chair, Olga Dobijanka-Witczakowa, organized the work of the Commision with energy and dedication until her death in 2006. The next chair, Stanisław Widłak, headed the Commision until 2015. The present chair, Barbara Sosień, was elected in December 2015. Members are academics from the Jagiellonian University and Pedagogical University in Krakow. They represent both literary and linguistic disciplines in English, German, French, Spanish, Italian and Portugal Studies, as well as in Translation Studies. Meetings are open to all interested parties.


 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Jan Prokop
Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Teresa Bela
Prof. dr hab. Zofia Berdychowska
Prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczakowa
Prof. dr hab. Anna Bochnak
Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
Dr Monika Coghen
Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł
Prof. dr hab. Teresa Eminowicz-Jaśkowska
Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Dr Maria Gubińska
Dr Magdalena Heydel
Dr hab. Stanisław Jasionowicz
Prof. dr hab. Katarzyna Jaśtal
Dr Kazimierz Jurczak
Dr Jadwiga Kita-Huber
Prof. dr hab. Maria Kłańska
Dr Danuta Kucała
Prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska
Dr hab. Ewa Łukaszyk
Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Dr hab. Zygmunt Mazur
Prof. dr hab. Jadwiga Miszalska
Dr hab. Mariusz Misztal
Dr hab. Joanna Porawska
Dr hab. Joanna Pychowska
Prof. dr hab. Wacław Rapak
Dr hab. Anna Sawicka
Prof. dr hab. Ryszard Siwek
Prof. dr hab. Barbara Sosień
Dr hab. Roman Sosnowski
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska
Prof. dr hab. Marcela Świątkowska
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska
Prof. dr hab. Karolina Targosz
Dr Teresa Bałuk Ulewiczowa
Dr hab. Anna Walczuk
Dr Krystyna Waligóra
Dr Monika Woźniak
     
     

 

 

 

 

Komisja Kultury Słowian PAU

 

Przewodniczący Hanna Kowalska-Stus
Zastępcy przewodniczącego

Bogusław Dopart
Dorota Gil
Sekretarz Urszula Cierniak

 

Powołana w 2000 r. Komisja ma w pewnym stopniu charakter interdyscyplinarny, wchodząc na niektóre obszary działalności Wydziału II. Oznacza to, że w jej składzie znaleźli się, obok filologów slawistów, także archeologowie, historycy i etnografowie. Począwszy od 2001 r., ukazują się pod redakcją Lucjana Suchanka „Prace” Komisji. Tom I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, stanowił wybór bajek opatrzony komentarzem, następne tomy mają charakter monotematycznych prac zbiorowych.

Zobacz stronę czasopisma „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Małgorzata Abassy
Prof. dr hab. Adam Bezwiński
Dr Bartłomiej Brążkiewicz
Dr hab. Urszula Cierniak
Dr hab. Maciej Czerwiński
Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Prof. dr hab. Katarzyna Duda
Dr hab. Magdalena Dyras
Dr Piotr Gierowski
Dr hab. Dorota Gil
Dr Aleksandra Hudymač
Dr hab. Celina Juda
Dr Dominika Kaniecka
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
Dr Martyna Kowalska
Dr Agata Krzywdzińska
Dr Aleksandra Kudymowicz
Dr hab. Józef Kuffel
Dr Marta Lechowska
Dr Lidia Macheta
Dr Rafał Majerek
Dr hab. Lech Miodyński
Dr hab. Barbara Oczko
Dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz
Dr Magdalena Pytlak
Prof. dr hab. Anna Raźny
Dr hab. Jan Stradomski
Prof. dr hab. Anna Woźniak
Dr hab. Agnieszka Ziołowicz