Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 
STYPENDIA TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-LITERACKIEGO W PARYŻU IM. DR MARII ZDZIARSKIEJ-ZALESKIEJ

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej na prace badawcze w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach naukowych: historia, filologia polska, historia sztuki, politologia, kartografia historyczna. Rozdziela je corocznie Komisja przy PAU, w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziałów I Filologicznego i II Historyczno-Filozoficznego PAU, a także przedstawiciel Towarzystwa Historyczno-Literackiego, Biblioteki Narodowej oraz rzeczoznawca w zakresie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.


 

 Informacje dla starających się o stypendium


 

Aby starać się o stypendium THL im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej proszę zapoznać się z informacją, regulaminem i złożyć odpowiedni wniosek.

 [ Pobierz formularz wniosku o stypendium THL im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (kliknij tutaj) ]


 

Informacja o stypendiach im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej

 

W roku 201... kontynuujemy przyznawanie stypendiów im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej fundowanych przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu z przeznaczeniem na prace badawcze w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Zgodnie z Regulaminem stypendia przeznaczone są na badania prowadzone w zakresie:
a) historii, w tym szczególnie historii emigracji polskiej XIX i XX wieku, oraz badań polonijnych;
b) filologii polskiej, w tym szczególnie historii literatury;
c) historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad zbiorami znajdującymi się w Bibliotece Polskiej, zwłaszcza grafiki;
d) politologii, w tym szczególnie historii i znaczeniu stosunków polsko-francuskich;
e) kartografii historycznej.

Preferowane będą wyjazdy, które mają na celu zebranie materiałów do publikacji.

Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.

Wysokość stypendium wynosi ...,- euro miesięcznie. Kwota ta obejmuje koszty pobytu, zakwaterowania i podróży. Stypendium wypłacane jest przez Polską Akademię Umiejętności. Stypendysta musi sobie we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania i ze stypendium pokryć jego koszty. Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. W razie potrzeby stypendium może być powtórzone na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą: dwu przedstawicieli Towarzystwa Historyczno-Literackiego, po dwu przedstawi-cieli Wydziału I Filologicznego i Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU, przedstawiciel Biblioteki Narodowej, przedstawiciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, rzeczoznawca w zakresie zbiorów Biblioteki i każdorazowy Sekretarz Generalny PAU.

Wnioski o stypendia na rok 201... należy składać na ręce Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, tel. 0-12 424-02-00), według załączonego formularza, w terminie ... (obowiązuje data stempla pocztowego). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium, każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

 

Sekretarz Generalny
/-/ prof. Jerzy Wyrozumski


Sprawozdanie z pobytu na stypendium, w formie papierowej z podpisem, należy składać w Kancelarii PAU

[ Pobierz formularz sprawozdania z pobytu na stypendium THL im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej (kliknij tutaj) ]


Regulamin stypendiów Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej

 

§1.

Stypendia Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Marii Zdziarskiej-Zaleskiej zwane dalej „stypendia” (lub „stypendium”), są przyznawane na badania naukowe w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w oparciu o materiały stanowiące zasób tej Biblioteki.

 

§2.

Stypendia przyznawane są przez Komisję, działającą przy Polskiej Akademii Umiejętności, w skład której wchodzą: dwu przedstawicieli Towarzystwa Historyczno-Literackiego, po dwu przedstawicieli Wydziału I Filologicznego i Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU, przedstawiciel Biblioteki Narodowej, przedstawiciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, rzeczoznawca w zakresie zbiorów Biblioteki i każdorazowy Sekretarz Generalny PAU.

Komisję powołuje na okres trzyletni Prezes PAU, po uprzednim zasięgnięciu opinii władz Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Przedstawiciela Towarzystwa Historyczno-Literackiego deleguje Towarzystwo, a przedstawiciela Biblioteki Narodowej Dyrektor tejże Biblioteki. Komisji przewodniczy Sekretarz Generalny PAU.

 

§3.

O stypendia mogą się ubiegać badacze polscy, a także ukraińscy, białoruscy, litewscy i ewentualnie jeszcze inni, niezależnie od stopnia i tytułu naukowego, w wyjątkowych wypadkach także magistranci.

 

§4.

Stypendia przeznaczone są na badania prowadzone w zakresie:

historii, w tym szczególnie historii emigracji polskiej XIX i XX wieku, oraz badań polonijnych;
filologii polskiej, w tym szczególnie historii literatury;
historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad zbiorami znajdującymi się w Bibliotece Polskiej, zwłaszcza grafiki;
politologii, w tym szczególnie historii i znaczeniu stosunków polsko-francuskich;
kartografii historycznej.

Preferowane będą wyjazdy, które mają na celu zebranie materiałów do publikacji.

 

§5.

Stypendia przyznawane są w zasadzie na okres kilku miesięcy. W wyjątkowych wypadkach może to być okres jednego miesiąca.

 

§6.

Komisja przyznająca stypendia zbiera się raz w roku, nie później niż we wrześniu, dla rozpatrzenia wniosków i przygotowania listy stypendystów na rok następny.

 

§7.

Podstawą przyznania stypendium jest wniosek imienny, którego formularz wraz z informacją o obowiązujących w danym roku terminach, otrzymają uczelnie i placówki badawcze, prowadzące odpowiednie badania lub kierunki studiów, w tym także Uniwersytety we Lwowie, w Grodnie i w Wilnie. Informacja powinna wyjść z PAU nie później niż w kwietniu każdego roku.

 

§8.

Wysokość stypendium wynosi ...,- euro miesięcznie. Kwota ta obejmuje koszty pobytu i zakwaterowania.

 

§9.

Kandydat do stypendium, obowiązany jest – po jego wykorzystaniu – złożyć w PAU sprawozdanie uwzględniające odpowiednie punkty formularza sprawozdawczego.

 

§10.

Lista osób, którym przyznano stypendium i osobno lista osób, które ze stypendium skorzystały, będą publikowane w Roczniku PAU i w Biuletynie Biblioteki Polskiej w Paryżu.

 

§11.

W razie dużego napływu wniosków, obok listy głównej, będzie tworzona również lista rezerwowa zakwalifikowanych kandydatów, na której kolejność oznaczać będzie porządek preferencyjny.