Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek FL 

 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.


 Informacje dla ubiegających się o stypendium

na rok 2020


Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2020 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 maja 2019 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo prosimy o przesłanie opinii opiekuna naukowego (dotyczy to wyłącznie osób ze stopniem magistra i doktora) w pliku pdf.

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację w formie elektronicznej w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

Pytania dotyczące stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WNIOSEK o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 


 

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych
w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.


Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oraz w formie papierowej z podpisem złożyć w Kancelarii PAU.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium


 

Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)

 


 

Stypendia przyznane na rok 2019

przez Fundację Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich

 

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

 

Rzym:

1. Prof. dr hab. Gabriela Wąs
2. Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
3. Prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachuba
4. Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk
5. Dr hab. Olga Płaszczewska
6. Dr hab. Michał Mencfel
7. Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
8. Dr hab. Piotr Dyczek
9. Dr hab. Katarzyna Balbuza
10. Dr hab. Magdalena Stuligrosz
11. Dr hab. Paweł Sawiński
12. Dr Emilia Kiecko
13. Dr Karol Kłodziński
14. Dr Anna Głusiuk
15. Dr Łukasz Berger
16. Dr Tomasz Ratajczak
17. Dr Wojciech Brillowski
18. Mgr Mikołaj Tomaszewski
19. Mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska
20. Mgr Paulina Szulist-Płuciniczak
21. Mgr Justyna Bystrowska-Łuczyńska
22. Mgr Dorota Sakowicz

Lista rezerwowa:
1. Mgr  Michał  Muraszko
2. Dr Krzysztof Łapiński
3. Mgr Anna Krawczyk
4. Mgr Piotr Osiński
5. Mgr Marcin Goch

 

 

Wiedeń:

1. Dr Jacek Kordel
2. Dr Piotr Kołodziejczyk
3. Mgr Piotr Marek Borusowski
4. Mgr Kamila Kazimiera Twardowska
5. Mgr Justyna Gałuszka

Lista rezerwowa:
1. Dr Agnieszka Świętosławska 

 

 

Stypendia pieniężne:

1. Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (miasto wnioskowane: Iwano-Frankiwsk)
2. Dr Dominika Maria Macios (miasto wnioskowane: Kopenhaga)
3. Dr Agnieszka Słaby (miasto wnioskowane: Wilno)
4. Dr Urszula Iwaszczuk (miasto wnioskowane: Bruksela)
5. Dr Dorota Grabowska-Pieńkosz (miasto wnioskowane: Lwów)

Lista rezerwowa:
1. Mgr Wojciech Siudek (miasto wnioskowane: Wilno)
2. Dr Radosław Krajniak (miasto wnioskowane: Berlin)

 

 

 

STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH 

 

Londyn:

1. Prof. dr hab. Stefan Zawadzki
2. Prof. dr hab. Szymon Olszaniec
3. Prof. dr hab. Waldemar Rezmer
4. Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
5. Dr hab. Marta Sikorska-Kowalska
6. Dr hab. Krzysztof Kania
7. Dr hab. Dorota Zygmuntowicz
8. Dr hab. Robert Bubczyk
9. Dr hab. Stanisław Turlej
10. Dr hab. Monika Miazek-Męczyńska
11. Dr hab. Mariusz Sawicki
12. Dr Krystian Maciej Szudarek
13. Dr Krzysztof Siwek
14. Dr Olga Śmiechowicz
15. Dr Jacek Szymala
16. Dr Cezary Kardasz
17. Dr Anna Markiewicz
18. Dr Michał Podrazik
19. Mgr Wojciech Kosior
20. Mgr Piotr Sawczyński
21. Mgr Mateusz Hübner
22. Mgr Malwina Ewa Kołodziejczak
23. Mgr Magdalena Garnczarska
24. Mgr Piotr Kołodziejczak
25. Mgr Tomasz Grzebyk
26. Mgr Łukasz Dryblak
27. Mgr Marek Płuciniczak
28. Mgr Natalia Olszewska
29. Mgr Łukasz Czarnecki
30. Mgr Monika Cołbecka
31. Mgr Kinga Czechowska
32. Mgr Mariusz Solarz
33. Mgr Olga Świerkot
34. Dr Przemysław Adamczewski

Lista rezerwowa:
1. Dr Edyta Gryksa
2. Mgr Michał Jakub Wagner
3. Mgr Piotr Kuligowski
4. Dr hab. Cezary Wąs

 

 

Stypendia przyznane na rok 2018

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]
 

 

Stypendia przyznane na rok 2017

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]